Villamos biztonsági felülvizsgáló továbbképzés

ALAPADATOK

Képzés típusa:

Hatósági jellegű továbbképzés

Bemeneti feltételek:

  • A továbbképzés szakterülete szerinti szakképesítés megléte, igazolása (Villamos biztonsági felülvizsgáló, Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, Erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítések valamelyike)
  • Érvényes foglalkozás-egészségügyi munkaköri orvosi alkalmassági igazolás

A képzés elvégzésével ellátható munkaterület, munkakör leírása:
A Villamos biztonsági felülvizsgáló szakember feladata az épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának ellenőrzése az áramütés elleni védelem és a szabványos állapotának szempontjából a vonatkozó szabványok és jogszabályok, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása. A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.

A továbbképzés célja:
A továbbképzés érdemben lehetőséget ad a résztvevőknek a vonatkozó hatályos jogszabályi és érvényes műszaki szabvány követelmények megismerésére és megértésére. A továbbképzés célja, hogy a jogszabály alapján szervezett, hatósági jellegű továbbképzést teljesítő személyek a szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el, a továbbképzésen résztvevők ismerjék meg a területre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, különös tekintettel azok változásaira és váljanak képessé a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.

A képzés megújításának szabályozása:
A Felülvizsgálók 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24/Q. §, a 34/2021 (VII. 26.) ITM rendelet, és a 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet előírása szerint kötelező a szakirányú végzettség (Villamos biztonsági felülvizsgáló képesítő képzés, Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, Erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítések) megújítása .

A képzés megújításának gyakorisága:

A jogszabályi előírások szerint a Villamos biztonsági felülvizsgáló, az Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, és Erősáramú berendezések felülvizsgálója 5 évenként továbbképzés elvégzésére köteles, mely kötelezettséget a Villamos biztonsági felülvizsgáló továbbképzéssel teljesíthet (365/2016. (XI. 29.) KORM. RENDELET 24/Q. §.)

IDŐTARTAM
Óraszám : 8 óra
Képzés időtartama: 1 nap

VIZSGA

A vizsga a hatóság által kirendelt vizsgaszervező intézményben kerül megszervezésre. A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A képzés elvégzésével és a vizsga sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum: továbbképzési igazolás.