Duális SzakképzésTapasztalatszerzés a sikeres és fenntartható jövőért!

A duális szakképzés egy olyan képzési rendszer, ahol a tanulók, valamint a 25 év feletti képzésben résztvevők a választott szakmát oktatási intézményben és duális képzőhelyként, vagy ágazati képzőközpontként nyilvántartott cégeknél sajátíthatják el. A képzés idejének nagy részét nem az iskolapadban, hanem az együttműködő cégeknél töltik. A duális szakképzés az állam, a cégek és a tanulók számára is előnyös lehetőséget kínál. A tanulók és a 25 év feletti képzésben résztvevők tapasztalatokat szerezhetnek valós munkakörnyezetben, a cégek pedig jól felkészült, szakmailag kompetens munkaerőt kapnak, ami hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez és a munkaerőpiac stabilitásához.

Ingyenes szakképzés

Az ingyenes szakképzés lehetőséget teremt a tanulóknak és a 25 év feletti képzésben résztvevők, hogy szakmai ismereteket és képesítéseket szerezzenek anélkül, hogy anyagi terhet jelentene számukra. Ez támogatja az egyenlő esélyeket és hozzájárul a szakképzés elérhetőségének javításához a fiatalok és a felnőttek számára egyaránt. Az állami, valamint az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben a szakképzés ingyenesen elérhető az alábbi esetekben:

  • az első kettő szakma megszerzése esetén az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén pedig legfeljebb három tanéven keresztül,
  • a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzése esetén az első képesítő vizsga letételéig,
  • a technikumban tanulók esetében a diák jogviszony keretében, illetve a felnőttképzésben résztvevők számára az érettségi bizonyítvány megszerzéséig.

Az ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb szintű ellátására irányuló felkészítés és a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.

Részletes információk a duális szakképzési rendszerről

Az új szakképzési rendszerben a szakmai oktatásnak két része van, az ágazati alapoktatás és a szakirányú oktatás.

Ágazati alapoktatás

Az ágazati alapoktatás az adott ágazat közös szakmai tartalmait foglalja magában a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint. Az ágazati alapoktatás kizárólag szakképző intézményben történik, szakképző iskolában a kilencedik évfolyamon, technikumban pedig a kilencedik és tizedik évfolyamon.

Az ágazati alapoktatást a szakképző intézményben szervezett ágazati alapvizsga zárja. 

Szakirányú oktatás

A szakirányú oktatás a sikeres ágazati vizsgával rendelkező tanulók, vagy képzésben résztvevők számára szakképzési munkaszerződéssel ágazati képzőközpontban, vagy duális képzőhelyen szervezhető meg.

A szakirányú oktatás csak akkor teljesíthető szakképző intézményben, ha a tanulók részvétele a duális képzőhelyen nem biztosítható. Ezt a tényt a gazdasági kamara által meghatározott módon kell igazolni.

A szakirányú oktatás keretében a tanuló csak a szakirányú oktatáshoz kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására kötelezhető és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható.

A szakirányú oktatás időtartama a napi nyolc órát, illetve, ha a tanuló fiatal munkavállaló, 16 éves kor fölött a napi hét, 16 éves kor alatt a napi hat órát nem haladhatja meg. A szakirányú oktatást hat és huszonkét óra között kell megszervezni, a tanuló a napi oktatási időt meghaladó szakirányú oktatásban nem vehet részt.

Jogviszonyok a szakmai oktatásban

  • Tanulói jogviszony

Tanulói jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét betölti .

  • Felnőttképzési jogviszony

A huszonötödik életévüket betöltött személyek csak felnőttképzési jogviszony keretében vehetnek részt szakmára felkészítő szakmai oktatáson.

Felnőttképzési jogviszonyban a képzési idő legfeljebb a negyedére, a kötelező foglalkozások száma pedig legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás kötelező foglalkozásai számának negyven százalékáig csökkenthető. Ez lehetővé teszi, hogy a képzés rövidebb idő alatt is befejeződhessen.

Szakmai vizsga

A szakmai vizsga állami vizsga, amely országosan egységes eljárás keretében méri az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását

Szakmai vizsga kizárólag akkreditált vizsgaközpontban, csak a szakképző intézményekben oktatott, Szakmajegyzékben szereplő szakmák esetén tehető le.

Javító- és pótlóvizsga

A tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnése után letett első javító- és pótlóvizsga ingyenes.

Szabályozási keretek

A duális képzés szabályozási kereteit a 2019. évi LXXX. törvény, valamint a szakképzés végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet rögzítette. A törvény meghatározza, hogy a Szakmajegyzékben felsorolt szakmák oktatása kizárólag iskolai keretek között történhet. Aszakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai tartalma ún. képzési és kimeneti követelményekben kerültek meghatározásra, amelyek nem jogszabályban, hanem a szakképzésért felelős miniszter hivatalos kiadványként a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon tesz közzé: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt